italian english chinese georgian spain

Zyr ligjore për një zgjedhje për çdokush.

Ne promovojm integrimin shoqëror midis njerëzve të të gjitha kombësive; ofrojme zgjedhje në fushën e së Drejtës Ndërkombëtare: imigrim, lejë qëndrimi, ribashkime familjare dhe mbrojtje ndërkombëtare. Ne gjithashtu veprojmë edhe në fushën te Drejtesisë Penale, Të Punës, Administrative, tatimore, civile, familjare dhe aksidente rrugore.

legal advise

SpT ekspert ne fushen ligjore

Shoqata jonë ndjek interesin e përgjithshëm të komunitetit të anëtarëve, duke promovuar integrimin social të qytetarëve italianë dhe të huaj, ofron një zgjidhje për të gjithë ata që kanë nevojë për mbrojtje ligjore.

Zgjidhim problemet e juaja ligjore

Një zyrë avokatësh dhe një ekip profesionistësh me përvojë në degët e ndryshme të ligjit.

Drejtesi Nderkombetare

Këshilla ligjore në fushën e të drejtës ndërkombëtare private, e cila ka të bëjë me marrëdhëniet ndërmjet një shteti dhe shtetasve të huaj privatë ose me marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve dhe shteteve të huaja ose organizatave ndërkombëtare. Ndihma në procedurat e: lirimit, rinovimit, azhurnimit dhe konvertimit të lejes së qëndrimit, ribashkimit dhe kohezionit familjar, marrja e kartës blu të BE-së dhe kërkimi i mbrojtjes ndërkombëtare. Ne ndihmojmë në fazën gjyqësore të apelit kundër refuzimit të kërkesës për mbrojtje ndërkombëtare, në rast të një rezultati negativ.

Drejtesi Civile

Ne ofrojmë këshilla juridike për të drejtën civile në çështjet gjyqësore dhe jashtë gjykatave, në sektorët e mëposhtëm: të drejtën familjare (ndarjet, divorcet dhe administrata mbështetëse); pasardhësit (testamentet dhe trashëgimia); pronën dhe të drejta të tjera reale; kontratave; obligacionet; përgjegjësi dhe kompensim për neglizhencë mjekësore (ose përgjegjësi "ekuilibri" në përgjithësi, të rëndësishme në raste të ndryshme, si për shembull një aksident rrugor ose dëmtim i shkaktuar nga kafshët); marrëdhëniet e punës dhe të drejtës së kompanive; transkriptimin, regjistrimin e hipotekave dhe reklamimin e pasurive të paluajtshme

Drejtesi Penale

Ndihma gjyqësore ndaj shkelësit të urdhrit të dëbimit ose largimit nga territori i Shtetit, si dhe partisë së ofenduar nga krimet, si krimet ashtu edhe kundërvajtjet, të cilat mund të ndiqen penalisht me ankesën partiake. SPT gjithashtu merret me: ligjin penal të burgut, dmth. Disiplinën kriminale të krimeve më të rënda të parashikuara dhe të dënuara me kodin penal, për të cilat zbatohen më shpesh masat e kujdestarisë parandaluese, duke përfshirë edhe paraburgimin në burg. Masat parandaluese personale dhe patrimoniale. Ekzekutimi i dënimeve dhe gjykimeve mbikëqyrëse që synojnë marrjen e përfitimeve nga sistemi i burgjeve (sprovë, gjysmë-liri, ndalim në shtëpi, leje). Riparimi i paraburgimit të padrejtë (në rastet kur nënshtrimi ose dënimi parandalues ​​është dëshmuar i padrejtë, pas lirimit të të akuzuarit) dhe shqyrtimit të gjykimit

Administrative dhe tatimerore

Ndihmë në fazën gjyqësore të ankesës kundër kartës së pagesës: një vepër shembullore që Agjenti i Grumbullimit i dërgon tatim paguesve për mbledhjen e të arkëtueshmeve të kërkuara nga institucionet e kreditit; për krijimin e një modeli të vetëm (për personat fizikë, Snc, SaS, Srl dhe SpA) dhe 730 për punonjësit dhe pensionistët. Ndihma për menaxhimin e kontabilitetit, hartimi i pasqyrave financiare, lëshimi i rrogave të pagave, forma F23. Ndihma për përfundimin (SCIA), modifikimi dhe ndërprerja e aktiviteteve; Ndihmë për kërkesë D.U.R.C. (Dokumenti i Vetëm i Rregullimit Kontribues) dhe për regjistrimin e markave tregtare kombëtare dhe ndërkombëtare.

doni të dini më shumë?

Fill out our dedicated form or call us. Furthermore you can visit our office in Via Principe Umberto 27-29 and bear in mind: the first counseling session is free!

immigrazione permesso di soggiorno ricongiungimento familiare protezione internazionale

Doni të dini më shumë?

Vihu në kontakt me ne